Nyheter

Ullensaker kommune forskjellsbehandler idrettslag

Av: Elisa  |  Publisert: 19. desember 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Miklagard Golfklubb har søkt Ullensaker kommune om kommunal lånegaranti for å skape en langsiktig, stabil finansiering og også for å løse likviditetsproblemer etter noen utfordrende sesonger.

Opprinnelig ble det søkt om en lånegaranti på 28 millioner kroner, men etter tilbakemelding fra kommunens politiske utvalg ble beløpet redusert til å omfatte en lånegaranti på syv millioner kroner.

Idrettsrådet i Ullensaker kommune stilte seg positive til lånegarantien allerede på nivået 28 millioner kroner, og etter formannskapets møte den 5. desember ble det kunngjort at en lånegaranti på syv millioner kroner kunne gis under forutsetning av at visse betingelser ble oppfylt.

Før kommunestyrets møte den 12. desember ble golfklubben gitt en juridisk vurdering der kommunedirektøren mener at Miklagard Golfklubb driver næringsvirksomhet, og at en støtte til golfklubben ville påvirke handelen over landegrensene og konkurransesituasjonen innenfor EØS- området, noe som ville være i strid med EØS-lovgivningen. Dette ble imøtegått i en uttalelse fra Norges Golfforbund (NGF) som tydeliggjorde at golfklubber ikke driver næringsvirksomhet, og at en konkurransesituasjon over landegrensene ikke eksisterer. Etter intense kontakter med lokale politikere og kommunens juridiske enhet, ble det presentert en ny juridisk vurdering der kommunedirektøren konstaterer at Miklagard Golfklubb ikke driver næringsvirksomhet, at en lånegaranti på syv millioner kroner ikke innebærer noen stor risiko for kommunen, og at klubben kunne få en lånegaranti.

Imidlertid mener kommunedirektøren i vurderingens konklusjon at tilskudd ikke kan gis til bedrifter i økonomiske vanskeligheter, og at kommunedirektøren nå argumenterer for at idrettslaget Miklagard Golfklubb, i henhold til EØS-lovgivningen, kan anses som en bedrift.

Kommunedirektøren konstaterer også at han er klar over at NGF har en annen mening, og at en ekstern vurdering kan være hensiktsmessig da spørsmålet er komplekst. På bakgrunn av dette foreslo Miklagard Golfklubb at kommunestyret i Ullensaker kunne gi en lånegaranti med forbehold om at dette ikke strider mot EØS-lovgivningen eller annen lovgivning. Dessverre valgte politikerne å se bort fra dette og stemme for avslag i tråd med kommunedirektørens forslag. Norges Golfforbund har også etter kommunestyrets møte uttalt seg tvilende til kommunens lovforståelse. Norges Golfforbund har derfor oversendt spørsmålet til Departementet for å avklart hva som er rettstilstanden. NGF stiller spesielt spørsmål ved om ikke det alminnelige gruppefritaket for iderettslag gjør at Miklagard GK ikke skal rammes av reglene om forbud mot offentlig støtte.

Det er verdt å nevne at under samme møte ble en fotballklubb innvilget lånegaranti.

I EØS-lovgivningen, som kommunedirektøren brukte som argument for å foreslå avslag for Miklagard Golfklubbs søknad om lånegaranti, presiseres det at profesjonelle fotballklubber som kjøper og selger spillere ikke kan motta tilskudd fra kommunen, da de anses som bedrifter. Den aktuelle fotballklubben kan kvalifisere seg for spill i Europa og konkurrere med andre fotballklubber innenfor EØS-området. Her virker det altså som om kommunedirektøren og den juridiske enheten har ment at EØS-avtalens klare formulering i ett tilfelle ikke har vært grunnlag for avslag, samtidig som deres egen tolkning har vært tilstrekkelig for å avslå Miklagard Golfklubbs søknad. Vårt anliggende er imidlertid ikke å frata fotballklubben midler - vi vil heller gratulere til dem.

Miklagard Golfklubb er et idrettslag med de samme rettigheter og plikter som andre idrettslag i kommunen og i norsk idrett for øvrig. Vi er naturligvis dypt skuffet over den negative avgjørelsen i tirsdagens kommunestyremøte. Men like skuffende er det at kommunens administrasjon og politiske miljø forskjellsbehandler idrettslag.


Øyvind Scheid Bjørnstad, styreleder i Miklagard Golfklubb
Mats Candinger, daglig leder i Miklagard Golfklubb