Gjest

Avtalevilkår - forhåndsbetaling
AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV GREENFEE, TURNERING, PROTIME ELLER KURS.
 
1. Innledning
Ved bestilling av greenfee, turnering, protime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.
 
Ved bestilling av greenfee, turneringer, protimer eller kurs kan dette forhåndsbetales.
 
Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.  
Unntak fra Angrerett - Angrerettloven §22 punkt m) 

 
2. Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
• banen er stengt når gruppen/greenfeespilleren har starttid
• stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst
• stengt bane eller det foreligger andre forhold hos klubben eller treneren som medfører at bestilt protime eller kurs blir avlyst.
 
Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller. 
 
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over). 
 
3. Endring av bestilling
Greenfeespillere kan endre eller slette bestilt starttid inntil 4 timer før oppsatt starttid. Retten til å endre starttiden forutsetter melding til klubben tlf. 63 94 31 00 eller shop@miklagardgolf.no, senest 4 timer før oppsatt starttid. Starttiden kan enten bookes til en ny ledig starttid eller slettes.

Endringer kan ikke skje senere enn 4 timer før oppsatt spilletid. Ubrukte billetter slettes ved utløp av dennes angitte gyldighetsperiode.

I travle perioder, kan 1 og 2-baller bli flettet sammen for bedre utnyttelse av starttid tilgjengelighet. Grupper vil bli slått sammen og den tidligere starttid vil bli flyttet (maks 30 min) til den senere starttid. Alle spillerne vil bli kontaktet via Golfbox med hensyn til endringen.
 

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.  
 
Protimer kan endres, men ikke mer enn en gang. Retten til å endre tiden forutsetter melding til klubben senest 48 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.
 
4. Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)