Banedrift

Bane, kart og guide

Banedrift

Vedlikehold av banen

Greenene på Miklagard klippes som eneste bane i Norge med singelklippere fra Advanced Turf Tech. Singelklipperen gir generelt mindre slitasje og pakking enn større og tyngre klippere med flere klippeaggregater.
Klippehøyden på greenene varierer under sesongen, men er stort sett mellom 2,5mm og 4,5mm. Under store turneringer kan vi klippe helt ned til 1,8 mm. Greenene klippes 6-7 dager i uken. Klipperetningen endres hver dag, for å få et optimalt klipperesultat.
Toppdressing av greenene vil bli gjennomført ca hver tiende dag med en høykvalitetssand. Generelt vil det bli lagt på ca 0,5 m3 sand per 1000m2. Dette er en relativt liten mengde, og kommer ikke til å påvirke spillet i stor grad. Formålet med toppdressing er å minske oppbyggingen av filtlag (dødt organisk materiale). Dressingen gir jevnere spilleflate og minsker mulighet for sykdomsangrep. Tidlig og sent i sesongen kan det om nødvendig dresses med en større mengde sand.
Lufting av greenene vil bli utført med tynne solide tiner/pinner ca hver fjerde uke. Med såkalte ”mini tines” påvirkes ikke balltrillingen i vesentlig grad. Greenene vil også bli hullet med Hydro Ject med jevne mellomrom. Spiking av greenene vil blir gjort hver annen uke. Dette er lufting oppe i den øverste delen av profilen. Bakterier som bryter ned filten i toppen av greenen behøver oksygen, og med spikingen kutter en også av de overjordiske utløperne på krypkveingresset. Dette vil igjen skape nye planter.
Vertikalskjæring vil bli utført ca hver 20 dag. Vertikalskjæringen utføres for å mekanisk fjerne filt fra toppen av greenen.
Såing av greener vil bli utført på sensommeren. Krypkveinsgresset produserer ikke nye frø på lave klippehøyder. Ved å så greenene tilfører en nye friske planter.
Gjødsling av greenene er et moment som utføres etter behov, gjennom å tilføre små mengder ofte, slik at en får en jevn og fin tilvekst (spoonfeeding). Det vil bli brukt både fast og flytende gjødsel, både organisk og syntetisk. Målsetningen er at vi skal bruke så lave nitrogenmengder som mulig, for å påvirke naturen i minst mulig grad.
Tromling/valsing av greenene vil bli utført en til to ganger per uke. Dette gjøres for å skape en så jevn overflate som mulig. Under store turneringer vil det bli utført daglig valsing av greenene.
Ved skader på greenen, vil det aktuelle området bli skiftet ut med nytt gress som hentes fra nurserygreenen.
Hullskifte på greenene vil bli gjort daglig, og hullkartskjemaet vil bli oppdatert av administrasjonen.
Vanning av greenene blir utført ved hjelp av sprinklersystemet, eller manuelt med vannslange ved behov. Det er viktig at en ikke vanner for mye da dette kan medføre en innvandring av uønskede gressarter.
Sykdommer på gresset skal holdes borte ved å preventivt bruke de sprøytemidler som er tillatt for bruk på golfbaner i Norge. Ved dugg på greenene vil det bli brukt en kost eller duggpisk for å fjerne duggen. Dette er spesielt viktig på høsten for å forebygge sykdomsforekomst.

Vedlikehold av banen

Tee’ne på Miklagard klippes med singelklipper. Singelklipperen gir generelt mindre slitasje og pakking enn større og tyngre klippere med flere klippeaggregater.
Klipphøyden på Tee’ne varierer under sesongen og ligger på 10-14mm. Tee’ne klippes 3-4 dager i uken. Klipperetningen endres hver gang, for å få et optimalt klipperesultat.Toppdressing av tee’ne vil bli gjennomført ca hver fjortende dag med en høykvalitetssand. Generelt vil det bli lagt på ca 0,5 m3 sand per 1000m2. Dette er en relativt liten mengde, og kommer ikke til å påvirke spillet i stor grad. Formålet med toppdressing er å minske oppbyggingen av filtlag. (dødt organisk materiale), dressingen gir jevnere spilleflate og minnsker mulighet for sykdomsangrep.
Lufting av Tee’ne vil bli utført med tynne solide tiner/pinner ca hver sjette uke.
Spiking av Tee’ne vil blir gjort hver annen uke. Dette er lufting oppe i den øverste delen av profilen. Bakterier som bryter ned filten i det øverste laget behøver oksygen, og med spikingen kutter en også av de overjordiske utløperne på krypkveingresset. Dette vil igjen skape nye planter.
Vertikalskjæring vil bli utført ca hver tredje uke. Vertikalskjæringen utføres for å mekanisk fjerne filt fra det øverste laget på Tee’n.
Såing av Tee’ne vil bli utført på våren og på sensommeren. Ved å så greenene tilfører en nye friske planter. Dette skal sikre best mulig ovvervintring på teene. Tee’ne vil daglig bli reparert for oppslått torv.
Gjødsling av tee’ne er et moment som utføres ca hver annen uke, gjennom å tilføre små mengder ofte, slik at en får en jevn og fin tilvekst (spoonfeeding). Det vil bli brukt både fast og flytende gjødsel, både organisk og syntetisk. Målsetningen er at vi skal bruke så lave nitrogenmengder som mulig, for å påvirke naturen i minst mulig grad.
Tromling/valsing av Tee’ne vil bli utført etter behov. Dette gjøres for å skape en så jevn overflate som mulig. Under store turneringer vil det bli utført daglig valsing av Tee’ne.
Tee klossene vil bli flyttet daglig, etter et fastsatt skjema.
Vanning av Tee`ne blir utført ved hjelp av sprinklersystemet, eller manuelt med vannslange ved behov. Det er viktig at en ikke vanner for mye da dette kan medføre en innvandring av uønskede gress arter.
Sykdommer på gresset skal holdes borte ved å preventivt bruke de sprøytemidler som er tillatt for bruk på golfbaner i Norge.

Vedlikehold av fairway

Fairwayene vil klippes på 12-18mm, 3 til 4 dager i uken, for å minske oppbyggingen av filt (dødt organisk materiale, som f.eks. gress avklipp, røtter, blader, osv.).Ytterligere jevnhet på fairwayene , oppnås ved å toppdresse ved nødvendighet, minimum 2 ganger pr år. Sliteområder vil i tillegg bli hullpipeluftet og dresset ytterligere. Dette bidrar også til å bryte ned filt som jevnlig dannes i profilen. Lufting av fairwayene vil bli utført en ganger per år, helst på høsten. Ytterligere spiking eller lufting vil bli utført ved behov. Som på greenene og tee`ne vil fairwayene bli re sådd en gang per år (høsten). Dette for å tilføre nye friske planter. Det sås med en vanlig fairwayblanding som er tilpasset Miklagard.Vertikalskjæring vil bli utført en til to ganger pr år.Vanning av fairwayene blir utført med sprinklersystemetGjødsling av fairway vil bli utført med «slow release fertilizer». Dette for å minske risikoen for avrenning og forurensning av området rundt golfbanen. Flytende gjødsling vil bli introdusert, gjennom å tilføre små mengder ofte, slik at en får en jevn og fin tilvekst(spoonfeeding). Det vil bli brukt både fast og flytende gjødsel, både organisk og syntetisk. Målsetningen er at vi skal bruke så lave nitrogenmengder som mulig, for å påvirke naturen i minst mulig grad. Reparering av oppslått torv på fairway (divots) vil bli reparert kontinuerlig ved at en tilfører en blanding av sand og frø i det åpne såret. Sopp og andre sykdommer vil bli bekjempet med et sunt vedlikeholdsprogram, bla. gjennom lufting og dressing. Er imidlertid sopp/sykdomsangrepet kraftig, kan det være nødvendig med spesielle soppmidler/kjemikaler, godkjent for dette bruk.

Stimp

En av de viktigste faktorene i golf er hvordan ballen ruller på greenen. Greenkeeperen har et verktøy som han kan bruke til å måle hastigheten på greenene ved å bruke ”stimpmeter”.
En ”stimpmeter ” er et enkelt, nøyaktig verktøy laget av USGA som gir en mulighet til å finne ut hvor fort ballen ruller på greenen i meter/fot. Stimpmeteren er et hjelpemiddel for greenkeeperen, f.eks til å finne ut om hvor mye diverse arbeider på greenene påvirker hastigheten, for å se hvordan hastigheten har variert gjennom sesongen og for å prøve å få alle greener så like i hastighet som mulig. Stimpeteren er også et tilbud til de golferne som ønsker å vite hvor fort ballen skal rulle den dagen.
Stimpmeter lesning i USA er vanlig fra 7 – 12 fot eller 2 – 3,65 meter, avhengig av f.eks. helling, konturer, green størrelse, gress type, vær, budsjett osv. Erfaringer viser at å prøve å holde hastigheten over 10 fot/3 meter konstant, normalt fører til at det blir vanskelig å vedlikeholde greenene optimalt og er ikke anbefalt.
Stimpmeter målinger blir gjort regelmessig på Miklagard og opplysninger vil bli gjort kjent for golferne. USGA har gitt ut et kart for vanlig spill og et for store turneringer, som skal brukes som veiledning. På daglig basis skal stimpmeterverdien på Miklagard ligge på mellom 9 og 10 fot.

Sub Air

Som første bane i Europa installerte Miklagard i 2007 et fullverdig Sub Air elite system. SubAir er et hjelpemiddel som trolig vil få stor innvirkning på green kvaliteten på Miklagard.
Normalt står SubAir innstilt på automodus, dvs. at den kjører fem minutter hver annen time. Det vil da høres en svak jevn during på overflaten mens viften går.
På automodus er det en temperatursensor som bestemmer om den skal suge ut, eller blåse luft inn i profilen. Ved lave jordtemperaturer, under 3°C og ved høye jordtemperaturer, over 25°C blåser viften luft inn i profilen. Eksempelvis vil en om våren (lave temperaturer i profilen) blåse luft inn. Den varmere luften trykkes opp i profilen og gir gunstigere vekstvilkår for gresset. Ved høye temperaturer fungerer det motsatt, luften som trykkes inn i profilen kjøles ned ettersom det er kaldere i profilen enn i luften.
Når temperaturen er mellom 3°C og 25°C suger viften luft og vann ut av profilen. Dette innebærer at en får en riktig balanse mellom luft og vann. Trykket fra SubAir viften er så høyt at den suger vann fra de store porene, og ikke fra de små. Gressplanten benytter seg alltid av vann fra de små porene.
Foruten å suge bort vannet hjelper SubAir viften til med å fjerne de skadelige gassene som oppstår under den naturlige nedbrytningen av røtter og andre organiske materialer.
SubAir anlegget gir oss med dette et rotsystem på greenene som er betydelig sterkere og friskere, og som igjen gir oss gress med vesentlig større vinterherdighet.